Kruh Badatelů pravdy

Joan Borysenko Ph.d a Miroslav Borysenko Ph.d a jejich kniha LÉČIVÁ MOC MYSLI.

Tento článek rozbouří mysl. Odstavce na sebe nenavazují, ale o to víc nutí k zamyšlení. Autorka knihy říká, že jejím vzorem dokonalého léčitele byla benediktinská jeptiška Hildegarda z Bingenu. Hildegarda věřila, že úplné pochopení léčení má tři části. „Především potřebujeme vědu“, říkala.“ Modlitba, emoční léčení a spirituální probuzení to vše je součástí léčení, avšak v žádném případě nemohou nahradit roli vědy a lékařství.“ Druhým aspektem je to, čemu Hildegarda říkala zdravý mysticismus – to, co nás inspiruje k Jednotě. Třetím aspektem léčení je umění, přestože věda a mysticismus jsou základem léčení. Věřila, že rolí umělce je probouzet lidi.

Atom, který byl minulý týden ve vaší mozkové tkáni, se může příští týden stát součástí kuřecího žaludku. Molekuly v křídle mouchy se mohou stát součástí vašich kostí. Jeli Bellův teorém správný a zůstávají – li atomy v určité rovině neustále spojeny – pak jsme spojeni všichni. Tak praví i TAO. A já k tomu přidám tohle. Nová buňka může vlastnit část energie vědomí zemřelého člověka, tedy část energie vědomí mrtvého člověka může dál existovat v nové buňce jakéhokoli živého tvora.

Náš imunitní systém reaguje citlivě na osamělost a pocity odloučenosti. Může to ovlivnit odolnost vůči rakovinovým buňkám. Osamocenost ovlivňuje metabolismus tuků a cholesterolu a činí nás tak náchylnými k srdečným chorobám. Psychoneuroimunologie (PNI) spojuje mysl a tělo. Problémy se srdcem můžou začít v pondělí mezi osmou a devátou ráno. Nemusí to mít přímou spojitost s obezitou a nedostatkem pohybu, ale jsou tady dva psychologické faktory. Nespokojenost s prací a nedostatek radosti. Dr. Lary Dossey našel výmluvnou frázi – neradostné usilování.

Starý čínsky příběh říká o třech zednících, kteří pokládali cihly. Přišel k nim muž a každého se ptal, co právě dělá. První mu nazlobeně odpověděl, že snad vidí, že klade cihly. Druhý muž odpověděl, že si vydělává na živobytí. Třetí se podíval na nebe a řekl, že staví katedrálu.Naše postoje nás činí náchylnými k srdečným potížím. Obezita a nedostatek pohybu nejsou prvotní příčinou, ale následkem. Lidi, kteří zvládají stresové situace psycholožka Suzanne Kobasová identifikovala takhle: Vidí změnu jako výzvu, ne jako ohrožení. I když nemůžeme změnit vnější okolnosti, můžeme ovládat svoji reakci. Staré rčení říká, že bolest je nevyhnutelná ale utrpení ne.

Část mozku, kde se myšlenky transformují v citové reakci se jmenuje limbický systém. Funguje asi takhle: 1. Původní celistvost, rozpínáni, ztotožnění se s egem a JÁ. 2.Aktivní rozpínání. 3. Čin. 4. Zamítnutí. 5.Odcizení JÁ, zranění, roztrhání na kusy. 6. Pokora, pokání, lítost,. 7. Přijímání. 8. Spojení s JÁ 9. Povolnost a částečný návrat k plnému JÁ. 10.Pasivní naplňování a rozpínání. Bod 10 by se měl spojit s bodem 1, ale pohybujeme se spíš ve spirále. Když dokážeme negativní čin před zamítnutím přijmout a zpracovat, můžeme se vyhnout bolesti a citové ztrátě.

Podle toho, jaké bílkoviny byly aktivovány a deaktivovány, činnost všech systému se potencionálně změnila. To je jeden ze způsobů, jakými se myšlenky stávají věcmi. Mysl je v každé buňce. Velký fyzik Ervin Schrödinger řekl, že kdybychom uměli spočítat všechny mysli, zjistili bychom, že existuje jen jedna.

Psychiatr Ralph B. Allison zjistil, že lze hypnotizovat člověka s mnohonásobně roztříštěnou osobnosti a vyvolat vzpomínky na dobu, kdy se jednotlivé osobnosti objevili v důsledku traumatu. Ale vždy existuje osobnost, která vypráví jiný životní příběh než ostatní. Ta nikdy nemluví o traumatu, ale je věčnou a nesmrtelnou podstatou. Často popisuje sama sebe jako prostředek boží lásky a univerzální moudrosti. Dr.Allison objevil, že tato osobnost se vyznačuje soucitem, moudrostí, humorem a léčivými schopnostmi. Pomáhá s terapií, pokud se s ní povede navázat kontakt. Dr. Allison nazval tuto osobnost jako „Vnitřní pomocník“. Mistr Daskalos říká o této osobnosti, že je naší naší trvalou a skutečnou identitou.

Když máme nějakou smrtelnou nemoc, nevíme , co dělat. Náš obvyklý život se hroutí. Člověk, kterým jsme byly umírá, a člověk, kterým budeme, se ještě nenarodil. Mystik 15. století Jan od Křiže popisoval toto období jako temnou noc duše. Věřil, že temná noc je nutnou součástí spirituální cesty. Právě během této chaotické doby máme příležitost učinit pokrok a vyléčit se. V takové době jsme nuceni změnit svůj model zdraví a vzdát se svého starého způsobu existence a prozkoumat nový. JÁ k tomu dodám, že to, co nám Bůh daroval, aby jsme mohli snášet bolest a utrpení, je víra a naděje. Autorka této knihy jako lékařka a bioložka, která zkoumala rakovinné buňky tvrdí, že zná mnoho způsobů , jak tělo onemocní a jak se uzdravuje a ví, že neexistuje nic takového jako nevyléčitelná nemoc. Léčitel mistr Daskalos, vždy, když pomáhal nemocnému člověku říkal, že se pokusí pomoct, ale o tom, jestli se uzdraví, rozhodne Bůh. Není důležité,jestli jsme věřící nebo ateisté, jestli chceme důkazy boží existence, nebo ne, v každém okamžiku se všichni musíme nadechnout a žít. Víme, jak Vesmír funguje, ale zatím nám to zůstává skryté.

Kruh Badatelů pravdy

Moderní čarodějnictví. Autor Gerald Brosseau Garner byl samouk, o to víc byl jeho výzkum o čarodějnicích spontánní za účelem dopátrat se skutečnosti. V roku 1949 navštívil největšího mága v Británii Aleistera Crowleyho. Text knihy je zjednodušený a mnou upravený. Můj záměr není žádný popis čarodějnického hnutí, které pokračuje i dnes, např. WICCA, ale hledat určité souvislosti dějin, ukázat na vzorce chování setrvávající dodnes.

Mýtus o Velké matce kolem poloviny 9. století do poloviny 7. století př.n.l. podnítil to, že se žena stala kněžkou. Muži uctívali boha lovu, později se objevila idea budoucího života a světa, jakéhosi ráje, místa osvěžení a odpočinku, kde člověk omládne. Tomuto ráji vládne bůh smrti. Bůh lovu byl znázorněn v masce zvířete s rohy, možná předchůdce ďábla.V závislosti na zásluhách čekalo znovuzrození a šance na nový život. Na první pohled by se zdálo, že reinkarnace znamená nekončící proces, avšak po čase se můžete stát MOCNÍ MRTVÍ, něco jako polobozi nebo svatí.

Církev změnila postavení ženy, proto vzniklo tajné náboženství, v němž ženy jsou i nadále významnými, toto tajné náboženství dalo podnět vzniku kultu čarodějnic. Rozličné rituály, znalosti bylin a velké tajemství toho, čemu se říká magie, se předávaly v rámci téměř rodinného tajného společenství. V Zápiscích o válce Galské, se Caesar zmiňuje o věštecké skupině, jejich příslušnice se nazývali druidky, které svými charakteristikami odpovídaly čarodějnicím. Křesťanství se šířilo jako tma.

Existovalo obyvatelstvo žijící v lesích, mísící se s PIKTY a trpasličími kmeny, které stálo proti dobře živeným Sasům a vysloužilo si pojmenování MALÝ LID. Odtud pochází skřítky a elfové, jedna z podob anglického slova „Pixie“ zjevně pochází z kmene Piktů. Divoká rasa lovců, kteří se uměli skrývat, praktikovali magické rituály a používali šípy namočené v jedu. Vládnoucí vrstvu již netvořili Normané, došlo ke sňatkům se Sasy a řimskobritskými ženami a vzniklo plémě angličanů. Lidé z divočiny dávno nebyli těmi polonahými divochy oděnými do kůže, oblékali si šaty barvené borytem a rýtem(lincolnská zeleň), dobrá kamufláž pro pohyb v lese. Rozšířil se příběh o Robinu Hoodovi, který je stejně jako panna Mariana historickou postavou.

Církev se neštítila ničeho. Každá farnost měla skupinu asi deseti Střelců, kteří špehovali své sousedy. Život ve farnosti se ocital pod neustálým tlakem podporujícím zášť, podezíravost a hlavně strach. Zprvu církev ukládala jen pokuty nebo pokání, ale jak rostla její moc a síla, přicházelo mučení a popravy. Začalo pronásledováni templářů, kteří se odmítali církvi podřídit. Templářšti kněží vedli vlastní mše, ale v bojích bojovali templářšti rytíři, proti kterým bylo vzneseno obvinění. Templářšti kněží se stáhli do ústraní. Templáři tvrdili, že na křiž poslali zloděje Barabáše, zpochybňovali ukřižování a vzkříšení Krista.

Pronásledování čarodějnic. V období teroru, nedlouho po dětské křížové výpravě, označil papež INOCENC III za zločin chirurgii. Starou předkřesťanskou víru odsoudil jako kacířství a čarodějnictví a jejím zničením pověřil inkvizici. Do čela pronásledování se postavili dominikáni, řád založený svatým Dominikem, odhodlaným asketou, který se denně bičoval. Následující text pochází z překladu knihy Ausgeburten des Menschenwahns str.130 a ze Soldanova díla Huenprocesse str. 269-70. Je to shrnuto do 18 bodů, já však uvedu jen některé body kvůli neskutečným mukám, prováděným na ženách i mužích. 1. kat svazuje ženu obtěžkanou plodem a pokládá jí na skřipec. Poté ji na skřipci natahuje, dokud jí nezlomí vůli. Zbaví ji vlasů, polije brandy a zapálí. 12. kat jí upevní nohy do svěráku svírá jeho čelisti, dokud z prstů neteče krev. Třetí stupeň totrury ani autor nedokázal popsat. 16. Kat jí bije jezdeckým bičem. V knize je popisováno mučení muže jménem Grandier, který byl podroben výslechu běžnému i mimořádnému. „Pošpinil ses kouzly a paktoval se s ďáblem“, zněla odpověď soudců. Kosti kolen, holení, kotníků a chodidel, všechny byly rozdrceny.

Kdo je ďábel? Ďábel je, či spíše byl výmyslem církve. Ona mu dala svoji podobu. Čarodějnice zjistili, že populární pohled na ďábla jako na jednoho z nich umocňuje jejich vliv, takže tento název přejali za vlastní. Připisovali mu ale zcela jiné vlastnosti než církev, byl to pro ně bůh, který měl určité schopnosti, snažili se ho respektovat. Jak jsem psala na začátku, byl odvozen od boha lovu s maskou a rohy a pocházel z Egypta.

Iamblichos ve svých „Mystériích“ říká: Zná – li někdo správný způsob, může uvést do pohybu síly schopné navázat kontakt s vůli jiného a podle vlastního přání usměrnit emoce. Lze toho dosáhnout vyřčenými slovy. K tomuto účelu provedené obřady nebo obřady založené na práci s předmětem příslušným způsobem nabitými silou nazýváme magické.

Nechci zpochybňovat žádné hnutí čarodějnické a ani křesťanské. Za zkaženým a nemravným chováním stál vždy člověk sám, ve svých touhách po moci a penězích. Otevřená mysl hledá zralost a moudrost. Nejvyšším smyslem života, existence v pevném těle je práce na svém duchovním rozvoji. To znamená pracovat na sobě, na svém intelektu a duchu, řídit se svým vnitřním TAO, aby člověk splnil své úkoly, absolvoval CESTU, naplnil svou karmu a postoupil výš. Když lidstvo dosáhne toho nejvyššího duchovního stupně, zmizí bolest a utrpení.

Kruh Badatelů pravdy

MAGIE je stará jako lidstvo samo. Její stopy nacházíme společně s nejstaršími důkazy lidské existence. Budu citovat z knihy Dějiny magie od autora Richarda Cavendishe. Věřte mi, v této složité době, stojí opravdu za povšimnutí.

Všechny čtyři národy spjaté s magii – Egypťáné, Peršané, Chaldejci a Židé – měly mocné a propracované kněžské systémy. Také indičtí bráhmani a keltští druidové jsou považování za mistry magie a posvátna. Nejznámější z vyšších řeckých kouzelníků, kteří své znalosti magie údajně získali na Východě, byl Pythagoras. Pocházel ze Samu, jeho žáci ho oslovovali “ ON“ nebo „Božský“. Věřil v reinkarnaci a putování duší, a taky že klíč k pochopení Kosmu leží v číslech. Pythagorejská filosofie učila o poznání pravého JÁ. Filostratos a Apollónios jako zastánci a pokračovatelé tohoto učení, ovládající umění šamanů a kouzelníků byli pronásledovaní a obviňovaní z černé magie.

Orfické hnutí, nazvané podle Orfea, vyznávalo božskou jiskru v člověku, která je v těle uvězněna jako v hrobce. Cesty k osvobození božského já od dalšího převtělování do pozemských forem spatřovalo v askezi a vegetariánství. Také gnostické sekty východního Středomoří věřili v existenci božské jiskry uvězněné v těle a ve zlém světě hmoty. Já si tady dovolím říct, že nejde o vězení, ale o zažehnutí ohně v lidském srdci a propojení s energií živlu ohně a celým vesmírem.

Dalším významným mágem byl Hermes Trismegistos, který ovládal techniky opouštění astrálního těla a rozšíření vědomí v představách, meditacích, extázi a vizích. Říkali mu Třikrát Mocný a ztotožňovali ho s bohem Thovtem, egyptským bohem moudrosti a magie. Není podstatné, nakolik byly tyto schopnosti reálné, podstatné je, že sloužili k dosažení nesprávných cílů, k získání a udržení moci.

Tady se zmíním o něčem, co se uchovalo do dnešní doby. Každý rok v únoru zamířili mladí muži do jeskyně na Palatinském pahorku nazývané Lupercal,“ Vlčí místo“. tady měla doupě vlčice. která vychovala Romula a Réma. Oděni byli jen v bederních rouškách z kůže obětovaných zvířat, v rukou měli pruhy kozí kůže a každého koho potkali, jimi uhodili. Později se tomu říkalo luperkálie a mladým mužům „kozli“. Tato zvířata jsou pověstná svou bojovností a sexuální výkonností. Bičování sloužilo k posílení sexuální energie

Ptolemaios se zabýval „aspekty“ neboli vzájemným postavením planet. Arabové rozvinuli teorii, podle níž konjunkce Jupitera, Marsu a Saturnu značí epidemie, hladomor a války. Jedna z takových konjunkcí, která nastala ve znamení Vodnáře v roce 1345, byla zpětně označena za nebeskou příčinu vypuknutí černé smrti v roce 1348. V takové konjunkci Jupitera se Saturnem ve znamení Vodnáře se podle astrologů nacházíme teď.

Velice deprimující kapitoly v této knize představují hony na čarodějnice. Chápat hony na čarodějnice pouze jako určitý druh šílenství nebo hysterie znamená nepochopit podstatu věci. Hony na čarodějnice bychom mohli spíše přirovnat ke krokům proti domnělým komunistům v dnešní Americe (citace autora) či k zásahům proti údajným nepřátelům společnosti v současném Rusku: „jde o organizované pokrytecké potlačování složek, o nichž se věří, že představují největšího nepřítele, přičemž potlačování je racionální jen v úzkých mezích logiky , vyplývajících z chvilkových ortodoxních názorů.“ Protestanští i katoličtí žalobci byli ve své víře zajedno v tom, že Satan ohrožuje celou strukturu civilizace a že jejich počínání proti němu schvaluje Bůh. Zneklidňující otázka proč – byla připisována “ rostoucí zkažeností lidstva“. Vědecká revoluce v 17. století a Descartova filosofie způsobily, že představa Satana byla pro intelektuály čím dál tím nepřijatelnější. V 17. století vznikl nový obraz kosmu, v němž byla příroda strojem, který se sám pohání. Bylo ponecháno místo pro Boha, který stroj navrhl a uvedl do chodu, avšak ani Bůh a ani ďábel už nezasahovali do záležitostí světa, ať v kladném či záporném slova smyslu.

Jaká je současnost? Věda a technika se proměnily ve dravé šelmy, život se stal složitým a nelidským a člověk si mnohdy připadá jako pokusná krysa v laboratorním bludišti. Racionální a agnostické filosofie, úpadek autority křesťanství, přispěly k pocitu nejistoty a nedostatku sebejistoty. W.B.Yeats výmluvně označil okultní renesanci své doby za „vzpouru duše proti intelektu“.Společnost, filosofie a věda si od 17.století cenila jenom rozumu a intelektu na úkor jiných stránek. Kniha Dějiny magie upozorňuje na to, jak myslíme a uvažujeme. Když ne bílá, pak černá. Když ukazujeme na zlo, pak hledáme dobro. Sami si vytváříme vzorce chování, které napodobujeme. Minulost nás musí učit, je to naše kniha života. Nedokážeme to, protože nám chybí úcta a respekt. Jenom tam, kde je pokora, může existovat láska. Bůh stvořil člověka, až když mu připravil pro život podmínky, tak stojí v bibli. Má všechno a stejně je nespokojený. Stále bude hledat věčný život, nesmrtelnost, dokonalost a magii.

Kruh Badatelů pravdy

OTEVŘENÁ MYSL

Naše mysl se dokáže rozšířit do neomezeného prostoru, proto jsem se rozhodla k tématu mysli a myšlenek znovu vrátit.

Citace: Ach Pane, dej mi vyrovnanost, abych mohl snášet věci, které nemohu změnit, odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu, a moudrost, abych rozeznal jedny od druhých.

To, co k tomu potřebujeme, je BDĚLOST. Bdělost je chuť a zájem přemýšlet, uvažovat, pátrat, a pak se snažit pochopit souvislosti. Je to schopnost vstoupit do pocitu a reakce. Za normálních okolností mezeru nevidíme, ale intenzivním tréninkem BDĚLOSTI to možné je. V budhistickém smyslu to znamená vysvobození. Potřebujeme pocit radosti, který posílí vůli a dodá energii. Pak se zkusíme soustředit, zklidníme mysl a otevře se nám schopnost klidně a vyrovnaně přijímat změny. Sociální podmiňování podporuje IDENTIFIKACI mysli s fixní ideou sebe sama jako prostředek sebekontroly, výsledkem je, že člověk uvažuje o sobě samém jako o JÁ – EGU. Duševní, vnitřní těžiště se pak přesune ze spontánní či původní mysle na EGO PŘEDSTAVU. Tak na to pozor.

Svrchovaná síla svou sílu neprojevuje, a proto ji má. Nedokonalá síla neopomene svou sílu projevit a vůbec ji nezná. Nedokonalá síla činí mnoho, a vždy zůstane něco, co nezasáhla.

Nejvyšší pokora si není vědoma sama sebe jako pokory, a tak ve skutečnosti pokorou je. Podřadná pokora se nemůže pokory vzdát, a tak pokorou není. Pokud pokora není naší přirozeností, já užívám přirovnání, že “ jsme nastavení jako budík.“

Chci se opět vrátit k myšlence a objektu. Kde je objekt, tam je myšlenka. Funguje to i obráceně. Objektem nemusí být jenom věc, ale i představa. Kdyby byl objekt jednou z věcí a myšlenka druhou, existoval by dvojí stav myšlenky., takže objekt by byl taky myšlenkou. Může pak myšlenka posuzovat myšlenku? Jak nemůže ostří meče rozetnout sebe, jako se nemůžou konce prstů dotknout sebe, stejně tak nemůže myšlenka vidět sebe sama. Tohle pochopit nám umožní SOUSTŘEDĚNÍ. Soustředit se znamená netočit dokola stejné myšlenky. Na objekt zaměříme svou pozornost, protože s pozorováním a soustředěním souvisí i naše emoce a touhy, Líbí se mi jeden zenový výrok, a to “ vypořádání se s duchy.“ Ježíš tyhle emoce nazýval, že jsou slepými a hluchými duchy. Patři sem závist, od které se odvíjí nenávist a žárlivost, pak chamtivost, od které se odvíjí pomstychtivost a vztek. A jsme u sedmi biblických hříchů, což znamená ovládnutí naší mysli těmito duchy. Zavrhovat jedno a vyhledávat druhé znečisťuje mysl. JÁ za sebe k tomu přidám ještě PRUŽNOST. Představte si čtverec, kruh a trojúhelník. Nejdřív si každý obrazec představte jednotlivě, pak je poskládejte do sebe a pak znovu rozložte. Tahle představa vám pomůže nelpět na věcech.

A toto zenové zamyšlení ukončím sankrstským slovem BÓDHI, což znamená osvícení. A jak je to jednoduché. Hledání vola, stopy nalezeny, vůl v dohlednu, vůl je chycen, krocení vola, návrat domů na hřbetě vola, vůl zapomenut, muž zůstal sám, vůl a muž zmizeli, návrat na počátek, vstupuji do města s žehnajícíma rukama. Pochopeni tohoto zenového výroku nám může ukázat rozdíl mezi životem a smrtí.

.

Kruh Badatelů pravdy

OTEVŘENÁ MYSL…

Ve svých článcích často mluvím o otevřené mysli, proto jsem se rozhodla vám tento pojem víc přiblížit. Nebudu psát žádná vlastní moudra, ale použiji myšlenky filosofie,ZENU. Zen zahrnuje předáváni učení beze slov od mysli k mysli, od srdce k srdci, bez znalosti určitých textů. Zen není náboženství a liší se stejně tak, jako se liší prvotní učení Krista od křesťanství ve smyslu, že Kristus nebyl křesťan a Budha nebyl budhista. Zen se překládá jako universum, všebytí, jednota. Mysl je duální, rozlišující, pohybuje se v hranicích co je, a co není. Když přestanete rozlišovat, jste v jednotě.

Otázka: “ Lze obecně říct, jak dlouho trvá, než je člověk,který se věnuje za-zenu schopen na sobě vnímat nějakou změnu?“

Odpověď: „Nelze a tohoto očekáváni je třeba se vyvarovat. Kdo si myslí, že vnímá na sobě nějakou změnu, tak má vážný problém. Změna má přijít bez toho, aby si ji člověk uvědomoval, aby se nestala cílem. Jinak by člověk padl do další iluze. “

Zenový mnich Robert Klimo.

Tři přístupy zenu jsou: VELKÁ VÍRA, VELKÁ POCHYBNOST a VELKÁ VYTRVALOST. Pochybnosti jsou nepohodlné pro ego. Skutečné vylepšení naši podstaty nespočívá v tom, že odložíme JÁ a začneme se hnát za budoucími cíli, nebo je budeme hledat mimo sebe. Vylepšení spočívá v tom, že začneme žít skutečný život tady a teď. Cesta je jako širé moře, čím jedeme dál, tím je hlubší. Musíme být opatrní, aby jsme se nespokojili s částečným porozuměním. Pokud místo neověří náš vhled, může se stát, že lahodná chuť mléka se změní v jed. Za to může sebeuspokojení.

Toto přirovnání chuť mléka se změní v jed mě zaujalo natolik, že jsem se musela vrátit k jednomu verši, který napsal NOSTRADAMUS, a kterému jsem předtím nerozuměla. Náhražky zlata a stříbra budou vyhnány do výše a vhozeny do ohně poté, co odňato mléko. Dluh všechno vysílí a obrátí v chaos, listy i úpisy ničeny. A přidám další verš. Velký úvěr, hojnost zlata, stříbra, zaslepí libidem čest, vyjde najevo vina, podvod, výsledkem bude velká hanba. Mléko je symbolem čistoty, proto se buď změní v jed, nebo, když bude odňato, vyplavou nečistoty. Je to aktuální pro tuto dobu.

A když už jsem v citacích, přidám ještě od DAVIDA SCOTTA. Všechny činy a myšlenky, dobré nebo špatné ovlivňují, jak se v životě cítíme a jak na nás reagují jiní lidé.Ovlivňují také, jak budeme jednat a myslet nadále. Být osvobozen od karmy, to není být osvobozen od důsledků minulých akcí, ale být schopen přijmout svůj osud. Když dokážeme nesoudit události v našem životě jako dobré a špatné, karma přestane mít svou sílu.

Když jste to dočetli až sem, určitě vás napadne otázka:“ Co tím chtěl básník povědět.?“ Takže v této chvíli je vaše mysl otevřená, nebo můžeme taky použit výraz, který se mi líbí, a to, že naše mysl je nespoutaná. Můžete to zabalit, anebo svoji mysl sjednotíme a myšlenky pošleme po proudu. Mysl nelze používat k hledání něčeho v mysli, protože mysl a objekt jsou jedno, ale to už víme, Mysl nepozná, co je minulost a co budoucnost a nemá vlastní hranice. Důležité je najít a pochopit souvislosti. Hranice si určíme my a k tomu potřebujeme moudrost. Otevřená mysl nám může pomoct cítit se volný a svobodný, ale to neznamená mít svoji vlastní přirozenost. Miluje paradoxy, takže nás může k vlastní přirozenosti nasměřovat v kterémkoli okamžiku našeho života. Když najdeme vlastní přirozenost, najdeme skutečný smysl vlastního života. Zen používá různé výroky, kterými si pomáhá k upřesnění toho, co se snaží objasnit, například: Rozum je obracečem mrtvol. Vyhrabává staré kosti minulosti a pak je ohlodává. Minulé věci jsou minulostí a přítomné věci jsou přítomností. Nejsou totožné. Dřevo v ohni se nestává popelem, život se nestává smrtí a zima se nestává jarem. Když jsou tvé myšlenky spoutané, zpustošíš to, co je ryzí.