Kruh Badatelů pravdy

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

Podle mezopotámských mýtů i některých židovských gnostiků, kabalistů, astrologů a spiritistů byla LILITH první žena tak jako Adam stvořena ze země. Divoká a nezávislá žena, která se odmítla podrobit vůli muže, stejně jako vůli Boží.

Bůh uvedl na Adama tvrdý spánek, a zatím, co on spal, vzal jedno z jeho žeber a nad jeho místem pak tělo uzavřel. Bůh pak ze žebra postavil ženu a přivedl ji k Adamovi.

Bůh ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám z cela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh znát dobré i špatné.

Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem. Velmi zvětším útrapy tvého těhotenství, v porodních křečích budeš rodit děti a budeš žádostivě toužit po svém manželovi a on bude nad tebou panovat. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do zemské půdy, neboť z něj si byl vzat. Jsi totiž prach a do prachu se navrátíš. Tak je napsáno v bibli.

„Lidem v manželství dávám pokyny, ne však já, ale PÁN, že by manželka neměla odejít od svého manžela, ale kdyby skutečně odešla, ať zůstane nevdaná, nebo ať se smíří se svým manželem, a manžel by neměl opustit svou manželku.“ 1k – 7:10-11 Rodinné svazky se můžou odchýlit od pravého dobra. Mt – 10.37-42. „Říkám vám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva a žení se s jinou, cizoloží.“ Učedníci mu pak řekli: „Jestliže je muž v takové situaci vůči své manželce, není radno se ženit. “ Řekl jim: “ Ne všichni lidé učiní místo tomu slovu, ale jen ti, kteří mají ten dar. Jsou totiž eunuchové, kteří se tak narodili z lůna své matky a jsou eunuchové, kteří byly učiněny eunuchy lidmi a jsou eunuchové, kteří se sami učinili eunuchy, kvůli nebeskému království. Kdo tomu může učinit místo, ať tomu místo učiní.“ Pak mu přinášeli malé děti, aby na ně vkládal ruce a přikládal modlitbu, ale učedníci jim to vytýkali. Ale Ježíš jim řekl: „Jen nechte malé děti a přestaňte jim bránit, aby ke mně přicházely, neboť takovým patří nebeské království.“ Vložil na ně ruce a odešel. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho. Jen ať vaše ano znamená ANO, vaše ne, NE, neboť co je nad to, je od ničemného. „Proč potom Mojžíš rozkázal dát propustný list a manželku propustit? „Ale od počátku to nebylo tak. Mojžíš vám to dovolil pro tvrdost srdce.“ Evan,podle Matouše.

JÁ: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Známá fráze s hlubokým významem. CO Bůh spojil, slovíčko“co“ upozorňuje na to, že pokud připustíme, že vesmír představuje dokonalý systém, který se ve zlomku času neustále obnovuje, můžeme předpokládat, že Bůh spojí muže a ženu tak, jak je to správné, a že se nemýlí. Ten, kdo se zmýlí, je sám člověk, který to poruší. Má k tomu své důvody spojené s karmou svoji, nebo karmou společnosti, ve které žije. Bůh ponechal člověku možnost volby, má proto právo se sám rozhodnout. Proč Ježíš, o kterém víme jak je milosrdný a spravedlivý, tak trvá na dodržovaní tohoto zákona pro manželství? Dar života, jeho zrození a umírání, je to nejcennější, co na této planete máme. A k životu patři láska. Muž a žena se z lásky stanou jedním tělem, aby se s láskou postarali o potomky.  Toto vytváří pevný bod ve vesmíru, který má zůstat zachován. Pokud bude existovat tento pevný bod ve vesmíru, bude na této planetě existovat život. Jakou máme společnost, takovou vytváříme rodinu. Nestabilní, nefunkční, rozpadající se. Dalajláma řekl: „Dnes jsme skutečně globální rodina. To, co se děje v jedné části světa, může ovlivnit nás všechny.“ Nechci nikomu odpírat touhu stát se rodičem, dát dítěti dostatek lásky, domov a bezpečí. Ale každé dítě má právo na svůj pevný bod, kde jsou ve vesmírné kronice Akáši zapsání jeho vlastní rodiče otec a matka. Proto chtěl Ježíš tento Boží zákon zachovat.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.