Kruh Badatelů pravdy

JANOVO ZJEVENÍ

Matkou Jana byla Salome, sestra sv. Marie, matky Ježíše Krista. Otec byl Zebedeus a měl bratra Jakuba. Nemůžu to podložit důkazy, ale pravdou je, že žil v komunitě, do které Ježíš také patřil. Než se Ježíš vrátil a přijal svůj úkol, byl Jan učedníkem Jana Křtitele a pak se stal apoštolem Ježíše. Byl vzdělaný, míval prorocké vize, proto byl zobrazován s hlavou orla. Žil ve vyhnanství na ostrově Patmos a zemřel přirozenou smrtí.

Ivan Nikolajevič Panin byl ruský matematik, který emigroval do Spojených států. Byl věřící, fascinován biblickými texty se snažil najít matematický kód, podle kterého židé psali své starobylé rukopisy. V textech existuje určitá posloupnost písmen, které jsou taky čísla. Numerická struktura je tedy pojistka proti snahám vložit do Bible ještě jiné knihy a slova. Proto pro originální texty je důležitý jazyk, a to hebrejština a řečtina. Číslo 7 má v Bibli skoro posvátný význam, představuje změny v pohybu, existenci, dobu trvání a pod. Zaznamenané události, o kterých mluví Jan ve svých vizích jsou ukryté pod číslem 7, které může být i jako násobek, nebo součet a rozdíl tohoto čísla.Prorocké vize se můžou zjevit v různých podobách. Pokud se jedná o zjevení události, která se stane, může být vize velice konkrétní a přesně popsat událost v její podobě. Prorocké vize jsou jiné. K jejich pochopení je důležité to, že neurčují časový sled a někdy nepopisují konkrétní místo. Obrazy, které prorok vidí jsou jeho představy a je důležité rozpoznat o čem jsou a co vyjadřují. Jsou jako sny, jenom nepřichází ve spánku ale v bdělém stavu a prorok je vnímá jako film, na který se dívá v neomezeném prostoru a čase. Janovo Zjevení kromě obrazů mu předalo informaci, že to, co vidí je poselství, které má zapsat a má být zachováno. „Proto zapiš věci, které si viděl a věci, které se stanou po nich.“ Není to jenom film, protože Jan je součástí všeho, co vidí. “ A vzal jsem ten svitek z andělovy ruky a snědl jsem ho, v mých ústech byl sladký jako med, ale když jsem ho snědl, v mém břiše způsobil hořkost. Musíš opět prorokovat  vzhledem k lidem a národům a jazykům a mnoha králům. “ Janovi bylo zděleno, že je vyvolený k tomu, aby všechno zapsal a lidi mu budou věřit. Jaké poselství Jan lidem přináší a nakolik je jeho apokalypsa reální?

Zkusme si představit nedohledný prostor a nebudeme vnímat čas. Připusťme novou rovinu existence, tu andělskou, protože jediný člověk z masa a kostí je Jan. Jan vidí splynutí dvou existujících rovin, naši pozemskou a tu nadčasovou andělskou. Jan  popisuje to, co vidí na zemi a zároveň to, co se odehrává v nebesích. Upozorňuje na nebezpečí, že války na zemi nekonči smrtí lidí, ale pokračují v té další andělské rovině. Z pohledu andělů vidí, co je pro člověka skutečnou hrozbou a nebezpečím.

A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře a drak dal zvířeti svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho rána se uzdravila a celá země následovala divoké zvíře. A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje autoritu toho prvního zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ni bydlí uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.a zavádí na scestí ty, kteří bydli na zemi a říká, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče a přece ožilo. A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz mluvil a působil zabíjení těch, kteří nijak neuctívali obraz divokého zvířete. Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka a to je 666.

Přišel jeden ze sedmi andělů a řekl, že mi ukáže soud nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách s níž smilnili králové země. Na čele ženy bylo napsáno záhada: Velký Babylon, matka nevěstek. A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků. Chci ti povědět záhadu té ženy. Divoké zvíře, které si viděl bylo, ale není a má odjet do zničení. A ti, kteří bydli na zemi uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno. Zde dochází na inteligenci, která má moudrost..  A žena, kterou jsi viděl znamená velké město, jež má království nad králi země. A mrtví byli souzeni podle svých skutků a věcí napsaných ve svitcích. A moře vydalo mrtvé a smrt a hádes byli uvrženy do ohnivého jezera. Ohnivé jezero znamená DRUHOU SMRT.

„Pojď sem“, chci ti ukázat nevěstu, Beránkovou manželku. Odnesl mně na vysokou horu a ukázal mi svaté město JERUZALÉM, které sestupovalo z nebe od Boha a mělo Boží slávu. A duch a nevěsta stále říkají,“ pojď. A každý, kdo slyší, ať řekne:“ pojď.“ A každý, kdo žízní ať přijde. Každý, kdo si přeje, ať si vezme zdarma vodu života.

Chci se zmínit o Beránkových jezdcích apokalypsy, kteří přišli, když rozlomil pečetě. Bílý kůň a jezdec s lukem je v pozici obranné. Ohnivý kůň s jezdcem a mečem útočí. Černý kůň a jezdec, který má váhy a přináší hlad a utrpení, nebo obchod a peníze. Šedý jezdec nese smrt. Jsou mezi námi, pokud budou války, nemůžou odejít.

Tahle část mluví za všechno.“A deset rohů, které si viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní s nim“. 

Janovo Zjevení vypovídá o událostech, které zažil, a taky o událostech, které se stanou. Každá událost má svoji příčinu a následek. Divoké zvíře bylo a není, ale má svůj obraz. V evangeliu podle Jana Ježíš říká Nikodémovi. „Vpravdě, vpravdě ti říkám:“ Pokud se někdo nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království.“ Co se narodilo z těla je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti pověděl: „Musíte se znovu narodit.“ Jan to, co „viděl“, zapsal. Není to katastrofický obraz zničení, není to „konec světa.“ Ježíš nás nikdy neopustil, ale divoké zvíře musíme nechat spát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruh Badatelů pravdy

OČISTEC V BIBLI

Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechá bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení.

M: 12.31-32. Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti DUCHU svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale kdo by řekl slovo proti DUCHU svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.

Klement Alexandrijský je prvním, kdo rozlišuje dvě kategorie hříšníků a dvě kategorie trestů v tomto i v příštím životě. Pro polepšitelné hříšníky je trest v tomto životě výchovný, pro nenapravitelné „kárný“. V příštím životě budou dva ohně. Oheň pohlcující a stravující, pro ostatní oheň, který prosvěcuje, který nestravuje jako oheň výhně, nýbrž je to oheň moudrý, inteligentní, který prostoupí duši, jež skrze něj projde.

Víra v očistec v první řadě předpokládá víru v nesmrtelnost a vzkříšení, neboť jedině v tom případě může pro člověka mezi jeho smrt a vzkříšení vstoupit nějaké nové dění. Nesmrtelnost, již se dosahuje skrze život jedince. Náboženství, která věří – jako budhismus, nebo katarství – v reinkarnaci, v neustálé stěhování duší, víru v očistec vylučují.  Tomáš Akvinský říká,  že duše nejsou trestány za to, co je v nich vyšší, nýbrž za to, co je v nich nižší. Bůh je v těchto věcech spravedlivý, ale nemluví o úměrnosti. Na cestu počtářského handlování  s oním světem se Akvinský nepouští ani v nejmenším. Pro Boha jsou duše mrtvých živé. Pokání.podle Akvinského připadá v úvahu jen za života, kdežto po smrti je možný jenom trest.

JOB. 14, 2-5.  Uvedu tuto část Joba, protože mám k Jobovi blízký vztah. Člověk zrozený z ženy má život krátký a je zahlcen nepokojem. Vypučel jako květ a je odříznut, utíká jako stín a nezachovává si existenci. Ano, na takového si otevřel své oko a mně vedeš k soudu se sebou. Kdo může zplodit někoho čistého z nečistého? Ani jeden. JÁ odpovídám: Když člověk pochopí a uvědomí si, jakoby prošel ohněm a  byl vzkříšen. Z nečistého povstalo čisté .Tohle je odměna a boží spravedlnost.

Dalších pár myšlenek bude z knihy Jamesa D. Tabora, JEŽÍŠOVA DYNASTIE, autora, který se snaží na podkladě archeologie a historie poskládat střípky toho, kdo byl ve skutečnosti JEŽíŠ. Autor knihy má obrovskou pokoru k historii o JEŽÍŠOVI jako člověku. 

Odpouštěj a bude ti odpuštěno, dávej a bude ti dáno, neboť v míře, v jaké dáš, dostaneš i ty. Vyznávejte se navzájem ze svých hříchů a modlete se jeden za druhého. Pečuj o ty, kdo jsou proti tobě, modli se za ty, kdo s tebou zacházejí zle, čiň dobro těm, kdo tě nenávidí, žehnej těm, kdo tě proklínají. Přibliž se k Bohu a Bůh se přiblíží k tobě. Očistěte svá srdce, hříšníci, očistěte svá srdce i vy, kdo jste dvojí mysli. Naříkejte a truchlete a plačte. Pokořte se před Bohem a budete povýšeni.

JÁ: JEŽÍŠ nikdy nemluvil o pozemském království, ale o království na zemi. V bibli slovo očistec nenajdeme.“ Co je to platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit… Stejně tak i víra, není- li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ (Jakubův 2.14,17)  JEŽÍŠ věděl, že lidi žijí v nuzných podmínkách, že je trápí hlad, bída, utrpení. Věděl, že život ne zemi nejde jen tak změnit. Miloval děti a pro ně chtěl lepši budoucnost. Pro nás všechny. Očistec může být fáze klidu a odpočinku. Nejde ho definovat jako organizaci, instituci, nebo hnutí. Často hledáme své místo v životě. Máme pochybnosti, obavy, strach o budoucnost. Každá naše myšlenka, kousek po kousku se ukládá v paměti naši i vesmírné. Nic nezmizí a ani se nerozplyne. Nikdy neztratíme vlastní identitu. Možná se dozvíme, jakou cestou jsme mohli jít. Budeme pokračovat a dostaneme na výběr? Jaké to bude pro nás v “ očistci?“ Možná takové, jak nám to JEŽÍŠ slíbil. Jako na zemi , tak i v nebi.

 

 

 

 

Kruh Badatelů pravdy

Mystérium kabaly a tarotu

Budu citovat úryvky z knihy “ Brána k opravdovému zasvěcení“ od autora Františka Bardona. Autor nás seznamuje s magii a ukazuje, že k pochopení zákonů kosmu vede cesta skrze sebepoznávání, sebekázeň, lásku a pokoru.

Velké tajemství tetragramatonu neboli kabalistické JOD – HE – VAU – HE představuje TO, co je skryté. Přesně TO, naznačil Bůh Mojžíšovi, když mu řekl, že jeho jméno má skryté zůstat. Na otázku “ kdo jsi ?“ odpověděl: “ Jsem, který jsem,“ Bůh a čtyři veličiny oheň, voda a vzduch, země.

Základem světla je princip ohně. Bez ohně by světlo nikdy nevzniklo, je tudíž světlo aspektem ohně a zahrnuje všechny specifické vlastnosti ohně. Je pronikavé, rozpínavé, zářící. Opakem světla je temnota, která povstala z vodního principu. Bez temnoty by světlo nebylo vůbec. Živel vzduchu a země nejsou úplně samostatnými živly ( -HE- vyjadřuje vztah) jsou spíš zprostředkovatelem ohnivého a vodního principu. Byly 3+1. Tři se staly zrcadlem nových 3 a bylo jich 7. +1 je paprsek světla, který prošel temnotou. (Blavatská).

Mystérium kabaly a tarotu představuje klíč k otevření brány vesmíru a poznání sebe a své duchovní cesty, jak o tom mluvil Šalamoun. Není to návod k dosažení životních cílů. Základní “ buňka “ kabaly má 10 sefir (oblast, sféra, kruh), které se vzájemně propojují a vážou, jedna, DEATH, je volná. V tarotu tato sefira představuje BLÁZNA, který je označen jako 0. DEATH a BLÁZEN znamenají spojení, nebo přechod od reality jak ji známe, do reality nám neznámé a námi nepoznané. Kabala má své sefiry seřazeny v určitém pořadí, kterému se říká Strom života. Právě toto seřazení představuje klíč, dnes by jsme řekli kód. Tarot začal sloužit jako nástroj k věštění a odhalení budoucnosti s názvem velká arkána, která má 22 karet s motivy. Je zajímavé, že když dodržíme správné uspořádání a hlavně rozmístění karet v sestavě, je možné velkou arkánu ztotožnit s kabalou. Tomuto uspořádání rozumíme jen někteří. Můžeme se naučit význam jednotlivých karet a podle toho určovat budoucnost, ale pokud neznáme sounáležitost vazeb na sebe, jsou výklady jenom určitý předpoklad událostí a domněnky.

KETER, CHOCHMA, BINA a nevázaná sefira DEATH, která je a není jejich součástí. Tady vzniká první a základní kruh, madam Blavatská tento kruh nazvala beztvarým čtvercem. Když tento kruh přijme čtvrtou sefiru CHESED, stane se skutečným čtvercem. A CHESED potřebuje dalši sefiru, na kterou se naváže, a to Gevuru. Tady se pak ocitneme v plném materiálním světě s plnou polaritou. V GEVUŘE se oheň může projevit ve formě hněvu. Nedovolíme hněvu růst na intenzitě, pokud si stále uvědomujeme jednotu systému.

GEVURA, HOD a TIFERET představují trojúhelník. Tento trojúhelník může být nebezpečný, pokud TIFERET ovládne pýcha ega. Temnota byla jeho plenkami, má teda blízko ke smrti a v tarotu je spojen s VISELCEM. Smrt nemusí být jenom fyzická, psychická smrt je destruktivní a zničující. DEATH může stejně jako BLÁZEN představovat duši. Umožňuje poznání duchovní pravdy a dovolí transformaci. Může na čas převzít zátěž, aby pomohla pochopit souvislosti. BLÁZEN může znamenat nový začátek. Nabízí šance, které ale musíme vidět. Nové výzvy, ale bez záruky.

Akáša je prabytím, prapříčinou všech věcí a všeho stvořeného, je sférou příčin. Je teda bez času a prostoru. Je pátou silou, prasilou, která vše stvořila a vše udržuje v rovnováze. Je počátkem a čistotou všech myšlenek a ideí, je světem příčin. Je vším ve všem. Sestup přináší karmu, zákon příčiny a účinku. Zákonu karmy podléhají ve své činnosti i živlové principy a také zákon evoluční. Je dobré si připomenout, že následky některých příčin neseme i bez přímého zavinění. Na toto poukazuje taky I – TING, čínské orákulum, kdy se jang za určitých vnějších okolnosti změní v jin. I -TING dává k pochopení víc prostoru než kabala a tarot, protože je v něm zobrazen nám známý přírodní systém. Každý ze čtyř živlových principů má dle zákona polarity ještě mnoho aspektů pozitivních tak i negativních. Jeden z nejvyšších aspektů se projevuje ve víře, a ten nejnižší ( ne ve významu) je pud sebezáchovy. Tyhle aspekty představují energetickou polohu JÁ, neboli DUCHA. Ohnivému principu můžeme připsat moc, sílu a vášeň. Paměť, schopnost rozlišovací a posuzovací, principu vzdušnému. Svědomí a intuici částí vodní, sobectví, pud sebezáchovy a rozmnožovací zemní části DUCHA.

Dualismus uvádí naše kauzální myšlení ( zákon příčiny a důsledku) do značných potíží, protože materiální částice pro nás představují vždy určité seskupení, naproti tomu vlnové pole se paradoxně rozpíná. Moje oblíbená tarotová karta je BLÁZEN. Ne vždy bývá správně na kartách zobrazován. Je schopen na krátký okamžik všechno ukázat, no nedovolí nám vstoupit. Kdo pochopí tento symbol, je připraven jí dál se schopností překonávat překážky.

Kruh Badatelů pravdy

Joan Borysenko Ph.d a Miroslav Borysenko Ph.d a jejich kniha LÉČIVÁ MOC MYSLI.

Tento článek rozbouří mysl. Odstavce na sebe nenavazují, ale o to víc nutí k zamyšlení. Autorka knihy říká, že jejím vzorem dokonalého léčitele byla benediktinská jeptiška Hildegarda z Bingenu. Hildegarda věřila, že úplné pochopení léčení má tři části. „Především potřebujeme vědu“, říkala.“ Modlitba, emoční léčení a spirituální probuzení to vše je součástí léčení, avšak v žádném případě nemohou nahradit roli vědy a lékařství.“ Druhým aspektem je to, čemu Hildegarda říkala zdravý mysticismus – to, co nás inspiruje k Jednotě. Třetím aspektem léčení je umění, přestože věda a mysticismus jsou základem léčení. Věřila, že rolí umělce je probouzet lidi.

Atom, který byl minulý týden ve vaší mozkové tkáni, se může příští týden stát součástí kuřecího žaludku. Molekuly v křídle mouchy se mohou stát součástí vašich kostí. Jeli Bellův teorém správný a zůstávají – li atomy v určité rovině neustále spojeny – pak jsme spojeni všichni. Tak praví i TAO. A já k tomu přidám tohle. Nová buňka může vlastnit část energie vědomí zemřelého člověka, tedy část energie vědomí mrtvého člověka může dál existovat v nové buňce jakéhokoli živého tvora.

Náš imunitní systém reaguje citlivě na osamělost a pocity odloučenosti. Může to ovlivnit odolnost vůči rakovinovým buňkám. Osamocenost ovlivňuje metabolismus tuků a cholesterolu a činí nás tak náchylnými k srdečným chorobám. Psychoneuroimunologie (PNI) spojuje mysl a tělo. Problémy se srdcem můžou začít v pondělí mezi osmou a devátou ráno. Nemusí to mít přímou spojitost s obezitou a nedostatkem pohybu, ale jsou tady dva psychologické faktory. Nespokojenost s prací a nedostatek radosti. Dr. Lary Dossey našel výmluvnou frázi – neradostné usilování.

Starý čínsky příběh říká o třech zednících, kteří pokládali cihly. Přišel k nim muž a každého se ptal, co právě dělá. První mu nazlobeně odpověděl, že snad vidí, že klade cihly. Druhý muž odpověděl, že si vydělává na živobytí. Třetí se podíval na nebe a řekl, že staví katedrálu.Naše postoje nás činí náchylnými k srdečným potížím. Obezita a nedostatek pohybu nejsou prvotní příčinou, ale následkem. Lidi, kteří zvládají stresové situace psycholožka Suzanne Kobasová identifikovala takhle: Vidí změnu jako výzvu, ne jako ohrožení. I když nemůžeme změnit vnější okolnosti, můžeme ovládat svoji reakci. Staré rčení říká, že bolest je nevyhnutelná ale utrpení ne.

Část mozku, kde se myšlenky transformují v citové reakci se jmenuje limbický systém. Funguje asi takhle: 1. Původní celistvost, rozpínáni, ztotožnění se s egem a JÁ. 2.Aktivní rozpínání. 3. Čin. 4. Zamítnutí. 5.Odcizení JÁ, zranění, roztrhání na kusy. 6. Pokora, pokání, lítost,. 7. Přijímání. 8. Spojení s JÁ 9. Povolnost a částečný návrat k plnému JÁ. 10.Pasivní naplňování a rozpínání. Bod 10 by se měl spojit s bodem 1, ale pohybujeme se spíš ve spirále. Když dokážeme negativní čin před zamítnutím přijmout a zpracovat, můžeme se vyhnout bolesti a citové ztrátě.

Podle toho, jaké bílkoviny byly aktivovány a deaktivovány, činnost všech systému se potencionálně změnila. To je jeden ze způsobů, jakými se myšlenky stávají věcmi. Mysl je v každé buňce. Velký fyzik Ervin Schrödinger řekl, že kdybychom uměli spočítat všechny mysli, zjistili bychom, že existuje jen jedna.

Psychiatr Ralph B. Allison zjistil, že lze hypnotizovat člověka s mnohonásobně roztříštěnou osobnosti a vyvolat vzpomínky na dobu, kdy se jednotlivé osobnosti objevili v důsledku traumatu. Ale vždy existuje osobnost, která vypráví jiný životní příběh než ostatní. Ta nikdy nemluví o traumatu, ale je věčnou a nesmrtelnou podstatou. Často popisuje sama sebe jako prostředek boží lásky a univerzální moudrosti. Dr.Allison objevil, že tato osobnost se vyznačuje soucitem, moudrostí, humorem a léčivými schopnostmi. Pomáhá s terapií, pokud se s ní povede navázat kontakt. Dr. Allison nazval tuto osobnost jako „Vnitřní pomocník“. Mistr Daskalos říká o této osobnosti, že je naší naší trvalou a skutečnou identitou.

Když máme nějakou smrtelnou nemoc, nevíme , co dělat. Náš obvyklý život se hroutí. Člověk, kterým jsme byly umírá, a člověk, kterým budeme, se ještě nenarodil. Mystik 15. století Jan od Křiže popisoval toto období jako temnou noc duše. Věřil, že temná noc je nutnou součástí spirituální cesty. Právě během této chaotické doby máme příležitost učinit pokrok a vyléčit se. V takové době jsme nuceni změnit svůj model zdraví a vzdát se svého starého způsobu existence a prozkoumat nový. JÁ k tomu dodám, že to, co nám Bůh daroval, aby jsme mohli snášet bolest a utrpení, je víra a naděje. Autorka této knihy jako lékařka a bioložka, která zkoumala rakovinné buňky tvrdí, že zná mnoho způsobů , jak tělo onemocní a jak se uzdravuje a ví, že neexistuje nic takového jako nevyléčitelná nemoc. Léčitel mistr Daskalos, vždy, když pomáhal nemocnému člověku říkal, že se pokusí pomoct, ale o tom, jestli se uzdraví, rozhodne Bůh. Není důležité,jestli jsme věřící nebo ateisté, jestli chceme důkazy boží existence, nebo ne, v každém okamžiku se všichni musíme nadechnout a žít. Víme, jak Vesmír funguje, ale zatím nám to zůstává skryté.

Kruh Badatelů pravdy

Moderní čarodějnictví. Autor Gerald Brosseau Garner byl samouk, o to víc byl jeho výzkum o čarodějnicích spontánní za účelem dopátrat se skutečnosti. V roku 1949 navštívil největšího mága v Británii Aleistera Crowleyho. Text knihy je zjednodušený a mnou upravený. Můj záměr není žádný popis čarodějnického hnutí, které pokračuje i dnes, např. WICCA, ale hledat určité souvislosti dějin, ukázat na vzorce chování setrvávající dodnes.

Mýtus o Velké matce kolem poloviny 9. století do poloviny 7. století př.n.l. podnítil to, že se žena stala kněžkou. Muži uctívali boha lovu, později se objevila idea budoucího života a světa, jakéhosi ráje, místa osvěžení a odpočinku, kde člověk omládne. Tomuto ráji vládne bůh smrti. Bůh lovu byl znázorněn v masce zvířete s rohy, možná předchůdce ďábla.V závislosti na zásluhách čekalo znovuzrození a šance na nový život. Na první pohled by se zdálo, že reinkarnace znamená nekončící proces, avšak po čase se můžete stát MOCNÍ MRTVÍ, něco jako polobozi nebo svatí.

Církev změnila postavení ženy, proto vzniklo tajné náboženství, v němž ženy jsou i nadále významnými, toto tajné náboženství dalo podnět vzniku kultu čarodějnic. Rozličné rituály, znalosti bylin a velké tajemství toho, čemu se říká magie, se předávaly v rámci téměř rodinného tajného společenství. V Zápiscích o válce Galské, se Caesar zmiňuje o věštecké skupině, jejich příslušnice se nazývali druidky, které svými charakteristikami odpovídaly čarodějnicím. Křesťanství se šířilo jako tma.

Existovalo obyvatelstvo žijící v lesích, mísící se s PIKTY a trpasličími kmeny, které stálo proti dobře živeným Sasům a vysloužilo si pojmenování MALÝ LID. Odtud pochází skřítky a elfové, jedna z podob anglického slova „Pixie“ zjevně pochází z kmene Piktů. Divoká rasa lovců, kteří se uměli skrývat, praktikovali magické rituály a používali šípy namočené v jedu. Vládnoucí vrstvu již netvořili Normané, došlo ke sňatkům se Sasy a řimskobritskými ženami a vzniklo plémě angličanů. Lidé z divočiny dávno nebyli těmi polonahými divochy oděnými do kůže, oblékali si šaty barvené borytem a rýtem(lincolnská zeleň), dobrá kamufláž pro pohyb v lese. Rozšířil se příběh o Robinu Hoodovi, který je stejně jako panna Mariana historickou postavou.

Církev se neštítila ničeho. Každá farnost měla skupinu asi deseti Střelců, kteří špehovali své sousedy. Život ve farnosti se ocital pod neustálým tlakem podporujícím zášť, podezíravost a hlavně strach. Zprvu církev ukládala jen pokuty nebo pokání, ale jak rostla její moc a síla, přicházelo mučení a popravy. Začalo pronásledováni templářů, kteří se odmítali církvi podřídit. Templářšti kněží vedli vlastní mše, ale v bojích bojovali templářšti rytíři, proti kterým bylo vzneseno obvinění. Templářšti kněží se stáhli do ústraní. Templáři tvrdili, že na křiž poslali zloděje Barabáše, zpochybňovali ukřižování a vzkříšení Krista.

Pronásledování čarodějnic. V období teroru, nedlouho po dětské křížové výpravě, označil papež INOCENC III za zločin chirurgii. Starou předkřesťanskou víru odsoudil jako kacířství a čarodějnictví a jejím zničením pověřil inkvizici. Do čela pronásledování se postavili dominikáni, řád založený svatým Dominikem, odhodlaným asketou, který se denně bičoval. Následující text pochází z překladu knihy Ausgeburten des Menschenwahns str.130 a ze Soldanova díla Huenprocesse str. 269-70. Je to shrnuto do 18 bodů, já však uvedu jen některé body kvůli neskutečným mukám, prováděným na ženách i mužích. 1. kat svazuje ženu obtěžkanou plodem a pokládá jí na skřipec. Poté ji na skřipci natahuje, dokud jí nezlomí vůli. Zbaví ji vlasů, polije brandy a zapálí. 12. kat jí upevní nohy do svěráku svírá jeho čelisti, dokud z prstů neteče krev. Třetí stupeň totrury ani autor nedokázal popsat. 16. Kat jí bije jezdeckým bičem. V knize je popisováno mučení muže jménem Grandier, který byl podroben výslechu běžnému i mimořádnému. „Pošpinil ses kouzly a paktoval se s ďáblem“, zněla odpověď soudců. Kosti kolen, holení, kotníků a chodidel, všechny byly rozdrceny.

Kdo je ďábel? Ďábel je, či spíše byl výmyslem církve. Ona mu dala svoji podobu. Čarodějnice zjistili, že populární pohled na ďábla jako na jednoho z nich umocňuje jejich vliv, takže tento název přejali za vlastní. Připisovali mu ale zcela jiné vlastnosti než církev, byl to pro ně bůh, který měl určité schopnosti, snažili se ho respektovat. Jak jsem psala na začátku, byl odvozen od boha lovu s maskou a rohy a pocházel z Egypta.

Iamblichos ve svých „Mystériích“ říká: Zná – li někdo správný způsob, může uvést do pohybu síly schopné navázat kontakt s vůli jiného a podle vlastního přání usměrnit emoce. Lze toho dosáhnout vyřčenými slovy. K tomuto účelu provedené obřady nebo obřady založené na práci s předmětem příslušným způsobem nabitými silou nazýváme magické.

Nechci zpochybňovat žádné hnutí čarodějnické a ani křesťanské. Za zkaženým a nemravným chováním stál vždy člověk sám, ve svých touhách po moci a penězích. Otevřená mysl hledá zralost a moudrost. Nejvyšším smyslem života, existence v pevném těle je práce na svém duchovním rozvoji. To znamená pracovat na sobě, na svém intelektu a duchu, řídit se svým vnitřním TAO, aby člověk splnil své úkoly, absolvoval CESTU, naplnil svou karmu a postoupil výš. Když lidstvo dosáhne toho nejvyššího duchovního stupně, zmizí bolest a utrpení.