Kruh Badatelů pravdy

Mystérium kabaly a tarotu

Budu citovat úryvky z knihy “ Brána k opravdovému zasvěcení“ od autora Františka Bardona. Autor nás seznamuje s magii a ukazuje, že k pochopení zákonů kosmu vede cesta skrze sebepoznávání, sebekázeň, lásku a pokoru.

Velké tajemství tetragramatonu neboli kabalistické JOD – HE – VAU – HE představuje TO, co je skryté. Přesně TO, naznačil Bůh Mojžíšovi, když mu řekl, že jeho jméno má skryté zůstat. Na otázku “ kdo jsi ?“ odpověděl: “ Jsem, který jsem,“ Bůh a čtyři veličiny oheň, voda a vzduch, země.

Základem světla je princip ohně. Bez ohně by světlo nikdy nevzniklo, je tudíž světlo aspektem ohně a zahrnuje všechny specifické vlastnosti ohně. Je pronikavé, rozpínavé, zářící. Opakem světla je temnota, která povstala z vodního principu. Bez temnoty by světlo nebylo vůbec. Živel vzduchu a země nejsou úplně samostatnými živly ( -HE- vyjadřuje vztah) jsou spíš zprostředkovatelem ohnivého a vodního principu. Byly 3+1. Tři se staly zrcadlem nových 3 a bylo jich 7. +1 je paprsek světla, který prošel temnotou. (Blavatská).

Mystérium kabaly a tarotu představuje klíč k otevření brány vesmíru a poznání sebe a své duchovní cesty, jak o tom mluvil Šalamoun. Není to návod k dosažení životních cílů. Základní “ buňka “ kabaly má 10 sefir (oblast, sféra, kruh), které se vzájemně propojují a vážou, jedna, DEATH, je volná. V tarotu tato sefira představuje BLÁZNA, který je označen jako 0. DEATH a BLÁZEN znamenají spojení, nebo přechod od reality jak ji známe, do reality nám neznámé a námi nepoznané. Kabala má své sefiry seřazeny v určitém pořadí, kterému se říká Strom života. Právě toto seřazení představuje klíč, dnes by jsme řekli kód. Tarot začal sloužit jako nástroj k věštění a odhalení budoucnosti s názvem velká arkána, která má 22 karet s motivy. Je zajímavé, že když dodržíme správné uspořádání a hlavně rozmístění karet v sestavě, je možné velkou arkánu ztotožnit s kabalou. Tomuto uspořádání rozumíme jen někteří. Můžeme se naučit význam jednotlivých karet a podle toho určovat budoucnost, ale pokud neznáme sounáležitost vazeb na sebe, jsou výklady jenom určitý předpoklad událostí a domněnky.

KETER, CHOCHMA, BINA a nevázaná sefira DEATH, která je a není jejich součástí. Tady vzniká první a základní kruh, madam Blavatská tento kruh nazvala beztvarým čtvercem. Když tento kruh přijme čtvrtou sefiru CHESED, stane se skutečným čtvercem. A CHESED potřebuje dalši sefiru, na kterou se naváže, a to Gevuru. Tady se pak ocitneme v plném materiálním světě s plnou polaritou. V GEVUŘE se oheň může projevit ve formě hněvu. Nedovolíme hněvu růst na intenzitě, pokud si stále uvědomujeme jednotu systému.

GEVURA, HOD a TIFERET představují trojúhelník. Tento trojúhelník může být nebezpečný, pokud TIFERET ovládne pýcha ega. Temnota byla jeho plenkami, má teda blízko ke smrti a v tarotu je spojen s VISELCEM. Smrt nemusí být jenom fyzická, psychická smrt je destruktivní a zničující. DEATH může stejně jako BLÁZEN představovat duši. Umožňuje poznání duchovní pravdy a dovolí transformaci. Může na čas převzít zátěž, aby pomohla pochopit souvislosti. BLÁZEN může znamenat nový začátek. Nabízí šance, které ale musíme vidět. Nové výzvy, ale bez záruky.

Akáša je prabytím, prapříčinou všech věcí a všeho stvořeného, je sférou příčin. Je teda bez času a prostoru. Je pátou silou, prasilou, která vše stvořila a vše udržuje v rovnováze. Je počátkem a čistotou všech myšlenek a ideí, je světem příčin. Je vším ve všem. Sestup přináší karmu, zákon příčiny a účinku. Zákonu karmy podléhají ve své činnosti i živlové principy a také zákon evoluční. Je dobré si připomenout, že následky některých příčin neseme i bez přímého zavinění. Na toto poukazuje taky I – TING, čínské orákulum, kdy se jang za určitých vnějších okolnosti změní v jin. I -TING dává k pochopení víc prostoru než kabala a tarot, protože je v něm zobrazen nám známý přírodní systém. Každý ze čtyř živlových principů má dle zákona polarity ještě mnoho aspektů pozitivních tak i negativních. Jeden z nejvyšších aspektů se projevuje ve víře, a ten nejnižší ( ne ve významu) je pud sebezáchovy. Tyhle aspekty představují energetickou polohu JÁ, neboli DUCHA. Ohnivému principu můžeme připsat moc, sílu a vášeň. Paměť, schopnost rozlišovací a posuzovací, principu vzdušnému. Svědomí a intuici částí vodní, sobectví, pud sebezáchovy a rozmnožovací zemní části DUCHA.

Dualismus uvádí naše kauzální myšlení ( zákon příčiny a důsledku) do značných potíží, protože materiální částice pro nás představují vždy určité seskupení, naproti tomu vlnové pole se paradoxně rozpíná. Moje oblíbená tarotová karta je BLÁZEN. Ne vždy bývá správně na kartách zobrazován. Je schopen na krátký okamžik všechno ukázat, no nedovolí nám vstoupit. Kdo pochopí tento symbol, je připraven jí dál se schopností překonávat překážky.

Kruh Badatelů pravdy

Joan Borysenko Ph.d a Miroslav Borysenko Ph.d a jejich kniha LÉČIVÁ MOC MYSLI.

Tento článek rozbouří mysl. Odstavce na sebe nenavazují, ale o to víc nutí k zamyšlení. Autorka knihy říká, že jejím vzorem dokonalého léčitele byla benediktinská jeptiška Hildegarda z Bingenu. Hildegarda věřila, že úplné pochopení léčení má tři části. „Především potřebujeme vědu“, říkala.“ Modlitba, emoční léčení a spirituální probuzení to vše je součástí léčení, avšak v žádném případě nemohou nahradit roli vědy a lékařství.“ Druhým aspektem je to, čemu Hildegarda říkala zdravý mysticismus – to, co nás inspiruje k Jednotě. Třetím aspektem léčení je umění, přestože věda a mysticismus jsou základem léčení. Věřila, že rolí umělce je probouzet lidi.

Atom, který byl minulý týden ve vaší mozkové tkáni, se může příští týden stát součástí kuřecího žaludku. Molekuly v křídle mouchy se mohou stát součástí vašich kostí. Jeli Bellův teorém správný a zůstávají – li atomy v určité rovině neustále spojeny – pak jsme spojeni všichni. Tak praví i TAO. A já k tomu přidám tohle. Nová buňka může vlastnit část energie vědomí zemřelého člověka, tedy část energie vědomí mrtvého člověka může dál existovat v nové buňce jakéhokoli živého tvora.

Náš imunitní systém reaguje citlivě na osamělost a pocity odloučenosti. Může to ovlivnit odolnost vůči rakovinovým buňkám. Osamocenost ovlivňuje metabolismus tuků a cholesterolu a činí nás tak náchylnými k srdečným chorobám. Psychoneuroimunologie (PNI) spojuje mysl a tělo. Problémy se srdcem můžou začít v pondělí mezi osmou a devátou ráno. Nemusí to mít přímou spojitost s obezitou a nedostatkem pohybu, ale jsou tady dva psychologické faktory. Nespokojenost s prací a nedostatek radosti. Dr. Lary Dossey našel výmluvnou frázi – neradostné usilování.

Starý čínsky příběh říká o třech zednících, kteří pokládali cihly. Přišel k nim muž a každého se ptal, co právě dělá. První mu nazlobeně odpověděl, že snad vidí, že klade cihly. Druhý muž odpověděl, že si vydělává na živobytí. Třetí se podíval na nebe a řekl, že staví katedrálu.Naše postoje nás činí náchylnými k srdečným potížím. Obezita a nedostatek pohybu nejsou prvotní příčinou, ale následkem. Lidi, kteří zvládají stresové situace psycholožka Suzanne Kobasová identifikovala takhle: Vidí změnu jako výzvu, ne jako ohrožení. I když nemůžeme změnit vnější okolnosti, můžeme ovládat svoji reakci. Staré rčení říká, že bolest je nevyhnutelná ale utrpení ne.

Část mozku, kde se myšlenky transformují v citové reakci se jmenuje limbický systém. Funguje asi takhle: 1. Původní celistvost, rozpínáni, ztotožnění se s egem a JÁ. 2.Aktivní rozpínání. 3. Čin. 4. Zamítnutí. 5.Odcizení JÁ, zranění, roztrhání na kusy. 6. Pokora, pokání, lítost,. 7. Přijímání. 8. Spojení s JÁ 9. Povolnost a částečný návrat k plnému JÁ. 10.Pasivní naplňování a rozpínání. Bod 10 by se měl spojit s bodem 1, ale pohybujeme se spíš ve spirále. Když dokážeme negativní čin před zamítnutím přijmout a zpracovat, můžeme se vyhnout bolesti a citové ztrátě.

Podle toho, jaké bílkoviny byly aktivovány a deaktivovány, činnost všech systému se potencionálně změnila. To je jeden ze způsobů, jakými se myšlenky stávají věcmi. Mysl je v každé buňce. Velký fyzik Ervin Schrödinger řekl, že kdybychom uměli spočítat všechny mysli, zjistili bychom, že existuje jen jedna.

Psychiatr Ralph B. Allison zjistil, že lze hypnotizovat člověka s mnohonásobně roztříštěnou osobnosti a vyvolat vzpomínky na dobu, kdy se jednotlivé osobnosti objevili v důsledku traumatu. Ale vždy existuje osobnost, která vypráví jiný životní příběh než ostatní. Ta nikdy nemluví o traumatu, ale je věčnou a nesmrtelnou podstatou. Často popisuje sama sebe jako prostředek boží lásky a univerzální moudrosti. Dr.Allison objevil, že tato osobnost se vyznačuje soucitem, moudrostí, humorem a léčivými schopnostmi. Pomáhá s terapií, pokud se s ní povede navázat kontakt. Dr. Allison nazval tuto osobnost jako „Vnitřní pomocník“. Mistr Daskalos říká o této osobnosti, že je naší naší trvalou a skutečnou identitou.

Když máme nějakou smrtelnou nemoc, nevíme , co dělat. Náš obvyklý život se hroutí. Člověk, kterým jsme byly umírá, a člověk, kterým budeme, se ještě nenarodil. Mystik 15. století Jan od Křiže popisoval toto období jako temnou noc duše. Věřil, že temná noc je nutnou součástí spirituální cesty. Právě během této chaotické doby máme příležitost učinit pokrok a vyléčit se. V takové době jsme nuceni změnit svůj model zdraví a vzdát se svého starého způsobu existence a prozkoumat nový. JÁ k tomu dodám, že to, co nám Bůh daroval, aby jsme mohli snášet bolest a utrpení, je víra a naděje. Autorka této knihy jako lékařka a bioložka, která zkoumala rakovinné buňky tvrdí, že zná mnoho způsobů , jak tělo onemocní a jak se uzdravuje a ví, že neexistuje nic takového jako nevyléčitelná nemoc. Léčitel mistr Daskalos, vždy, když pomáhal nemocnému člověku říkal, že se pokusí pomoct, ale o tom, jestli se uzdraví, rozhodne Bůh. Není důležité,jestli jsme věřící nebo ateisté, jestli chceme důkazy boží existence, nebo ne, v každém okamžiku se všichni musíme nadechnout a žít. Víme, jak Vesmír funguje, ale zatím nám to zůstává skryté.

Kruh Badatelů pravdy

Moderní čarodějnictví. Autor Gerald Brosseau Garner byl samouk, o to víc byl jeho výzkum o čarodějnicích spontánní za účelem dopátrat se skutečnosti. V roku 1949 navštívil největšího mága v Británii Aleistera Crowleyho. Text knihy je zjednodušený a mnou upravený. Můj záměr není žádný popis čarodějnického hnutí, které pokračuje i dnes, např. WICCA, ale hledat určité souvislosti dějin, ukázat na vzorce chování setrvávající dodnes.

Mýtus o Velké matce kolem poloviny 9. století do poloviny 7. století př.n.l. podnítil to, že se žena stala kněžkou. Muži uctívali boha lovu, později se objevila idea budoucího života a světa, jakéhosi ráje, místa osvěžení a odpočinku, kde člověk omládne. Tomuto ráji vládne bůh smrti. Bůh lovu byl znázorněn v masce zvířete s rohy, možná předchůdce ďábla.V závislosti na zásluhách čekalo znovuzrození a šance na nový život. Na první pohled by se zdálo, že reinkarnace znamená nekončící proces, avšak po čase se můžete stát MOCNÍ MRTVÍ, něco jako polobozi nebo svatí.

Církev změnila postavení ženy, proto vzniklo tajné náboženství, v němž ženy jsou i nadále významnými, toto tajné náboženství dalo podnět vzniku kultu čarodějnic. Rozličné rituály, znalosti bylin a velké tajemství toho, čemu se říká magie, se předávaly v rámci téměř rodinného tajného společenství. V Zápiscích o válce Galské, se Caesar zmiňuje o věštecké skupině, jejich příslušnice se nazývali druidky, které svými charakteristikami odpovídaly čarodějnicím. Křesťanství se šířilo jako tma.

Existovalo obyvatelstvo žijící v lesích, mísící se s PIKTY a trpasličími kmeny, které stálo proti dobře živeným Sasům a vysloužilo si pojmenování MALÝ LID. Odtud pochází skřítky a elfové, jedna z podob anglického slova „Pixie“ zjevně pochází z kmene Piktů. Divoká rasa lovců, kteří se uměli skrývat, praktikovali magické rituály a používali šípy namočené v jedu. Vládnoucí vrstvu již netvořili Normané, došlo ke sňatkům se Sasy a řimskobritskými ženami a vzniklo plémě angličanů. Lidé z divočiny dávno nebyli těmi polonahými divochy oděnými do kůže, oblékali si šaty barvené borytem a rýtem(lincolnská zeleň), dobrá kamufláž pro pohyb v lese. Rozšířil se příběh o Robinu Hoodovi, který je stejně jako panna Mariana historickou postavou.

Církev se neštítila ničeho. Každá farnost měla skupinu asi deseti Střelců, kteří špehovali své sousedy. Život ve farnosti se ocital pod neustálým tlakem podporujícím zášť, podezíravost a hlavně strach. Zprvu církev ukládala jen pokuty nebo pokání, ale jak rostla její moc a síla, přicházelo mučení a popravy. Začalo pronásledováni templářů, kteří se odmítali církvi podřídit. Templářšti kněží vedli vlastní mše, ale v bojích bojovali templářšti rytíři, proti kterým bylo vzneseno obvinění. Templářšti kněží se stáhli do ústraní. Templáři tvrdili, že na křiž poslali zloděje Barabáše, zpochybňovali ukřižování a vzkříšení Krista.

Pronásledování čarodějnic. V období teroru, nedlouho po dětské křížové výpravě, označil papež INOCENC III za zločin chirurgii. Starou předkřesťanskou víru odsoudil jako kacířství a čarodějnictví a jejím zničením pověřil inkvizici. Do čela pronásledování se postavili dominikáni, řád založený svatým Dominikem, odhodlaným asketou, který se denně bičoval. Následující text pochází z překladu knihy Ausgeburten des Menschenwahns str.130 a ze Soldanova díla Huenprocesse str. 269-70. Je to shrnuto do 18 bodů, já však uvedu jen některé body kvůli neskutečným mukám, prováděným na ženách i mužích. 1. kat svazuje ženu obtěžkanou plodem a pokládá jí na skřipec. Poté ji na skřipci natahuje, dokud jí nezlomí vůli. Zbaví ji vlasů, polije brandy a zapálí. 12. kat jí upevní nohy do svěráku svírá jeho čelisti, dokud z prstů neteče krev. Třetí stupeň totrury ani autor nedokázal popsat. 16. Kat jí bije jezdeckým bičem. V knize je popisováno mučení muže jménem Grandier, který byl podroben výslechu běžnému i mimořádnému. „Pošpinil ses kouzly a paktoval se s ďáblem“, zněla odpověď soudců. Kosti kolen, holení, kotníků a chodidel, všechny byly rozdrceny.

Kdo je ďábel? Ďábel je, či spíše byl výmyslem církve. Ona mu dala svoji podobu. Čarodějnice zjistili, že populární pohled na ďábla jako na jednoho z nich umocňuje jejich vliv, takže tento název přejali za vlastní. Připisovali mu ale zcela jiné vlastnosti než církev, byl to pro ně bůh, který měl určité schopnosti, snažili se ho respektovat. Jak jsem psala na začátku, byl odvozen od boha lovu s maskou a rohy a pocházel z Egypta.

Iamblichos ve svých „Mystériích“ říká: Zná – li někdo správný způsob, může uvést do pohybu síly schopné navázat kontakt s vůli jiného a podle vlastního přání usměrnit emoce. Lze toho dosáhnout vyřčenými slovy. K tomuto účelu provedené obřady nebo obřady založené na práci s předmětem příslušným způsobem nabitými silou nazýváme magické.

Nechci zpochybňovat žádné hnutí čarodějnické a ani křesťanské. Za zkaženým a nemravným chováním stál vždy člověk sám, ve svých touhách po moci a penězích. Otevřená mysl hledá zralost a moudrost. Nejvyšším smyslem života, existence v pevném těle je práce na svém duchovním rozvoji. To znamená pracovat na sobě, na svém intelektu a duchu, řídit se svým vnitřním TAO, aby člověk splnil své úkoly, absolvoval CESTU, naplnil svou karmu a postoupil výš. Když lidstvo dosáhne toho nejvyššího duchovního stupně, zmizí bolest a utrpení.

Kruh Badatelů pravdy

MAGIE je stará jako lidstvo samo. Její stopy nacházíme společně s nejstaršími důkazy lidské existence. Budu citovat z knihy Dějiny magie od autora Richarda Cavendishe. Věřte mi, v této složité době, stojí opravdu za povšimnutí.

Všechny čtyři národy spjaté s magii – Egypťáné, Peršané, Chaldejci a Židé – měly mocné a propracované kněžské systémy. Také indičtí bráhmani a keltští druidové jsou považování za mistry magie a posvátna. Nejznámější z vyšších řeckých kouzelníků, kteří své znalosti magie údajně získali na Východě, byl Pythagoras. Pocházel ze Samu, jeho žáci ho oslovovali “ ON“ nebo „Božský“. Věřil v reinkarnaci a putování duší, a taky že klíč k pochopení Kosmu leží v číslech. Pythagorejská filosofie učila o poznání pravého JÁ. Filostratos a Apollónios jako zastánci a pokračovatelé tohoto učení, ovládající umění šamanů a kouzelníků byli pronásledovaní a obviňovaní z černé magie.

Orfické hnutí, nazvané podle Orfea, vyznávalo božskou jiskru v člověku, která je v těle uvězněna jako v hrobce. Cesty k osvobození božského já od dalšího převtělování do pozemských forem spatřovalo v askezi a vegetariánství. Také gnostické sekty východního Středomoří věřili v existenci božské jiskry uvězněné v těle a ve zlém světě hmoty. Já si tady dovolím říct, že nejde o vězení, ale o zažehnutí ohně v lidském srdci a propojení s energií živlu ohně a celým vesmírem.

Dalším významným mágem byl Hermes Trismegistos, který ovládal techniky opouštění astrálního těla a rozšíření vědomí v představách, meditacích, extázi a vizích. Říkali mu Třikrát Mocný a ztotožňovali ho s bohem Thovtem, egyptským bohem moudrosti a magie. Není podstatné, nakolik byly tyto schopnosti reálné, podstatné je, že sloužili k dosažení nesprávných cílů, k získání a udržení moci.

Tady se zmíním o něčem, co se uchovalo do dnešní doby. Každý rok v únoru zamířili mladí muži do jeskyně na Palatinském pahorku nazývané Lupercal,“ Vlčí místo“. tady měla doupě vlčice. která vychovala Romula a Réma. Oděni byli jen v bederních rouškách z kůže obětovaných zvířat, v rukou měli pruhy kozí kůže a každého koho potkali, jimi uhodili. Později se tomu říkalo luperkálie a mladým mužům „kozli“. Tato zvířata jsou pověstná svou bojovností a sexuální výkonností. Bičování sloužilo k posílení sexuální energie

Ptolemaios se zabýval „aspekty“ neboli vzájemným postavením planet. Arabové rozvinuli teorii, podle níž konjunkce Jupitera, Marsu a Saturnu značí epidemie, hladomor a války. Jedna z takových konjunkcí, která nastala ve znamení Vodnáře v roce 1345, byla zpětně označena za nebeskou příčinu vypuknutí černé smrti v roce 1348. V takové konjunkci Jupitera se Saturnem ve znamení Vodnáře se podle astrologů nacházíme teď.

Velice deprimující kapitoly v této knize představují hony na čarodějnice. Chápat hony na čarodějnice pouze jako určitý druh šílenství nebo hysterie znamená nepochopit podstatu věci. Hony na čarodějnice bychom mohli spíše přirovnat ke krokům proti domnělým komunistům v dnešní Americe (citace autora) či k zásahům proti údajným nepřátelům společnosti v současném Rusku: „jde o organizované pokrytecké potlačování složek, o nichž se věří, že představují největšího nepřítele, přičemž potlačování je racionální jen v úzkých mezích logiky , vyplývajících z chvilkových ortodoxních názorů.“ Protestanští i katoličtí žalobci byli ve své víře zajedno v tom, že Satan ohrožuje celou strukturu civilizace a že jejich počínání proti němu schvaluje Bůh. Zneklidňující otázka proč – byla připisována “ rostoucí zkažeností lidstva“. Vědecká revoluce v 17. století a Descartova filosofie způsobily, že představa Satana byla pro intelektuály čím dál tím nepřijatelnější. V 17. století vznikl nový obraz kosmu, v němž byla příroda strojem, který se sám pohání. Bylo ponecháno místo pro Boha, který stroj navrhl a uvedl do chodu, avšak ani Bůh a ani ďábel už nezasahovali do záležitostí světa, ať v kladném či záporném slova smyslu.

Jaká je současnost? Věda a technika se proměnily ve dravé šelmy, život se stal složitým a nelidským a člověk si mnohdy připadá jako pokusná krysa v laboratorním bludišti. Racionální a agnostické filosofie, úpadek autority křesťanství, přispěly k pocitu nejistoty a nedostatku sebejistoty. W.B.Yeats výmluvně označil okultní renesanci své doby za „vzpouru duše proti intelektu“.Společnost, filosofie a věda si od 17.století cenila jenom rozumu a intelektu na úkor jiných stránek. Kniha Dějiny magie upozorňuje na to, jak myslíme a uvažujeme. Když ne bílá, pak černá. Když ukazujeme na zlo, pak hledáme dobro. Sami si vytváříme vzorce chování, které napodobujeme. Minulost nás musí učit, je to naše kniha života. Nedokážeme to, protože nám chybí úcta a respekt. Jenom tam, kde je pokora, může existovat láska. Bůh stvořil člověka, až když mu připravil pro život podmínky, tak stojí v bibli. Má všechno a stejně je nespokojený. Stále bude hledat věčný život, nesmrtelnost, dokonalost a magii.

Kruh Badatelů pravdy

OTEVŘENÁ MYSL

Naše mysl se dokáže rozšířit do neomezeného prostoru, proto jsem se rozhodla k tématu mysli a myšlenek znovu vrátit.

Citace: Ach Pane, dej mi vyrovnanost, abych mohl snášet věci, které nemohu změnit, odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu, a moudrost, abych rozeznal jedny od druhých.

To, co k tomu potřebujeme, je BDĚLOST. Bdělost je chuť a zájem přemýšlet, uvažovat, pátrat, a pak se snažit pochopit souvislosti. Je to schopnost vstoupit do pocitu a reakce. Za normálních okolností mezeru nevidíme, ale intenzivním tréninkem BDĚLOSTI to možné je. V budhistickém smyslu to znamená vysvobození. Potřebujeme pocit radosti, který posílí vůli a dodá energii. Pak se zkusíme soustředit, zklidníme mysl a otevře se nám schopnost klidně a vyrovnaně přijímat změny. Sociální podmiňování podporuje IDENTIFIKACI mysli s fixní ideou sebe sama jako prostředek sebekontroly, výsledkem je, že člověk uvažuje o sobě samém jako o JÁ – EGU. Duševní, vnitřní těžiště se pak přesune ze spontánní či původní mysle na EGO PŘEDSTAVU. Tak na to pozor.

Svrchovaná síla svou sílu neprojevuje, a proto ji má. Nedokonalá síla neopomene svou sílu projevit a vůbec ji nezná. Nedokonalá síla činí mnoho, a vždy zůstane něco, co nezasáhla.

Nejvyšší pokora si není vědoma sama sebe jako pokory, a tak ve skutečnosti pokorou je. Podřadná pokora se nemůže pokory vzdát, a tak pokorou není. Pokud pokora není naší přirozeností, já užívám přirovnání, že “ jsme nastavení jako budík.“

Chci se opět vrátit k myšlence a objektu. Kde je objekt, tam je myšlenka. Funguje to i obráceně. Objektem nemusí být jenom věc, ale i představa. Kdyby byl objekt jednou z věcí a myšlenka druhou, existoval by dvojí stav myšlenky., takže objekt by byl taky myšlenkou. Může pak myšlenka posuzovat myšlenku? Jak nemůže ostří meče rozetnout sebe, jako se nemůžou konce prstů dotknout sebe, stejně tak nemůže myšlenka vidět sebe sama. Tohle pochopit nám umožní SOUSTŘEDĚNÍ. Soustředit se znamená netočit dokola stejné myšlenky. Na objekt zaměříme svou pozornost, protože s pozorováním a soustředěním souvisí i naše emoce a touhy, Líbí se mi jeden zenový výrok, a to “ vypořádání se s duchy.“ Ježíš tyhle emoce nazýval, že jsou slepými a hluchými duchy. Patři sem závist, od které se odvíjí nenávist a žárlivost, pak chamtivost, od které se odvíjí pomstychtivost a vztek. A jsme u sedmi biblických hříchů, což znamená ovládnutí naší mysli těmito duchy. Zavrhovat jedno a vyhledávat druhé znečisťuje mysl. JÁ za sebe k tomu přidám ještě PRUŽNOST. Představte si čtverec, kruh a trojúhelník. Nejdřív si každý obrazec představte jednotlivě, pak je poskládejte do sebe a pak znovu rozložte. Tahle představa vám pomůže nelpět na věcech.

A toto zenové zamyšlení ukončím sankrstským slovem BÓDHI, což znamená osvícení. A jak je to jednoduché. Hledání vola, stopy nalezeny, vůl v dohlednu, vůl je chycen, krocení vola, návrat domů na hřbetě vola, vůl zapomenut, muž zůstal sám, vůl a muž zmizeli, návrat na počátek, vstupuji do města s žehnajícíma rukama. Pochopeni tohoto zenového výroku nám může ukázat rozdíl mezi životem a smrtí.

.